Artykuł

Pokrzywa - w??a??ciwo??ci lecznicze i prozdrowotne

Pokrzywa - w??a??ciwo??ci lecznicze i prozdrowotne

Pokrzywa zwyczajna znajduje wiele zastosowa?? w medycynie naturalnej. Do celów leczniczych najcz???ciej wykorzystuje si? jej li??cie, zbierane przed kwitnieniem oraz korzenie, które wykopuje si? wczesn? wiosn? lub jesieni?. Pokrzywa bywa nawet uznawana za naturalny antybiotyk. Dowiedz si?, jakie w??a??ciwo??ci lecznicze i prozdrowotne posiada oraz kiedy warto j? stosowa?. 

W??a??ciwo??ci lecznicze pokrzywy

Pokrzyw? zwyczajn? stosuje si? mi?dzy innymi w celu obni??enia poziomu cholesterolu, obni??enia ci??nienia krwi, redukcji stanów zapalnych, ??agodzenia bólu, zmniejszania alergii czy zahamowania wypadania w??osów. Pokrzywa ma tak??e w??a??ciwo??ci moczop?dne, niezwykle potrzebne w leczeniu kamicy nerkowej oraz innych schorze?? zwi?zanych z uk??adem moczowym. Pokrzywa przyspiesza gojenie ran oraz wydalanie z organizmu szkodliwych substancji i przeciwdzia??a zatrzymywaniu p??ynów w organizmie. Wyci?g z li??ci pokrzywy stosuje si? pomocniczo m.in. w leczeniu chorób reumatycznych oraz niektórych chorób skóry.

Pokrzywa - leczenie przerostu prostaty

Okazuje si?, ??e pokrzywa zwyczajna mo??e równie?? pomóc w leczeniu przerostu prostaty. Komisja Europejska zaleca jej stosowanie w leczeniu pierwszego i drugiego stadium przerostu gruczo??u krokowego (BPH). ESCOP zaleca stosowanie pokrzywy w leczeniu zaburze?? oddawania moczu, które mo??e towarzyszy? tej chorobie. Za ??agodzenie objawów BPH mog? by? odpowiedzialne hydrofilowe cz???ci pokrzywy, które zawarte s? w korzeniu. S? to polisacharydy i lektyny, które odpowiedzialne s? za hamowanie aktywno??ci aromatazy.

Pokrzywa - leczenie dolegliwo??ci trawiennych

Spo??ywanie li??ci m??odej pokrzywy oraz picie przygotowanych z niej naparów mo??e u??atwi? przemian? materii. Zwi?zki zawarte w pokrzywie korzystnie wp??ywaj? na prac? w?troby, trzustki oraz ??o???dka. Pokrzyw? stosuje si? równie?? przy biegunkach, nie??ytach jelit i ??o???dka oraz przy leczeniu chorób przewodu pokarmowego i w?troby. Trwaj? równie?? badania nad antynowotworowymi w??a??ciwo??ciami naparu z pokrzywy. Istnieje teoria, ??e cz?ste picie pokrzywy mo??e powstrzyma? rozrost komórek nowotworowych.

Komentarze (0)

ZOSTAW KOMENTARZ