Artykuł

Papryka w?dzona w dietoterapii

Papryka w�?dzona w dietoterapii

Najpopularniejsza przyprawa kuchni w?gierskiej i hiszpa??skiej- papryka w?dzona coraz cz???ciej go??ci na polskich sto??ach. Wyst?puje ona w dwóch wariantach smakowych: ostrej oraz s??odkiej. 

 Dwa smaki- wiele zastosowa??

Papryka w?dzona znajduje zastosowanie podczas przygotowywania szerokiej gamy potraw tradycyjnych. Stanowi podstaw? wielu gulaszy oraz da?? jednogarnkowych zarówno mi?snych jak i wegetaria??skich oraz wega??skich. Bardzo dobrze sprawdzi si? jako dodatek do sa??atek, zup, marynat i sosów. Papryka w?dzona zdobywa coraz wi?cej zwolenników szczególnie w tych potrawach, w których wykorzystywane s? warzywa gotowane oraz duszone takie jak fasola i ciecierzyca.

 Papryka w?dzona w profilaktyce zdrowotnej

Wiele osób traktuje przyprawy wy???cznie w celu uzyskania lepszych walorów smakowych, przyrz?dzanej potrawy. Cz?sto zapominamy, ??e posiadaj? one wiele w??a??ciwo??ci prozdrowotnych, które umiej?tnie wykorzystane mog? pomóc w profilaktyce wielu chorób i schorze??, a tak??e mog? stanowi? jeden z elementów dietoterapii wspomagaj?cej leczenie farmakologiczne.
 
Papryka wp??ywa korzystnie zawiera du??e ilo??ci b??onnika, dzi?ki czemu wspomaga perystaltyk? jelit, chroni?c przed postawaniem z??ogów tre??ci pokarmowej, które mog? by? zacz?tkiem wielu chorób jelit jak min. SIBO, a tak??e wp??ywa pozytywnie na gospodark? w?glowodanow?. Dzi?ki temu papryka w?dzona bez w?tpienia przypadnie do gustu osobom cierpi?cym na cz?ste zaparcia. Ponadto papryka w?dzona jest ??ród??em licznych witamin z grupy B takich jak witamina B1, B2, B3, B9, które wp??ywaj? przede wszystkim na prawid??owe funkcjonowanie uk??adu nerwowego oraz utrzymania w dobrym stanie skóry oraz b??on ??luzowych. Znajdziemy w niej równie?? olejki eteryczne, które posiadaj? w??a??ciwo??ci przeciwzapalne i bakteriobójcze. Zwi?zki zawarte w papryce pobudzaj? tak??e wydzielanie soku ??o???dkowego, dzi?ki czemu pobudzaj? apetyt. Ponadto papryka w?dzona zawiera beta-karoten, czyli prowitamin? A, która wp??ywa min. na utrzymanie w zdrowiu narz?du wzroku. Dodatkowo podobnie jak jej ??wie??a odpowiedniczka zawiera du??e ilo??ci witaminy C, która odpowiada nie tylko za odporno??? naszego organizmu, ale tak??e odgrywa znacz?c? rol? we wch??anianiu witaminy D, co jest wa??ne dla osób z osteoporoz?. 

 Papryka w fitoterapii

Tak szerokie spektrum dzia??ania papryki w?dzonej nie mog??o przej??? bez echa w medycynie naturalnej. Mo??na spotka? wiele preparatów, które wykorzystuj? jej w??a??ciwo??ci. Jednak??e niewskazane jest d??ugotrwa??e samodzielne przyjmowanie takich preparatów, szczególnie sporz?dzanych w domowym zaciszu. Uprzednio nale??y skonsultowa? si? z lekarzem, który zaopiniuje czy w naszym przypadku dany ??rodek b?dzie bezpieczny i jednocze??nie doradzi w jakich dawkach powinna by? przyjmowana Nale??y podkre??li?, ??e jako preparat zdrowotny oraz w zbyt du??ej ilo??ci powinni papryki w?dzonej unika? osoby z chorob? wrzodow? ??o???dka i dwunastnicy.

Komentarze (0)

ZOSTAW KOMENTARZ