Artykuł

Olej konopny w kosmetykach - czy to bezpieczne?

Olej konopny w kosmetykach - czy to bezpieczne?

Status konopii jest do??? kontrowersyjny w Polsce i na ??wiecie. Tymczasem coraz popularniejsze staj? si? kosmetyki na bazie oleju konopnego. Czy jest on bezpieczny dla naszego zdrowia?

Bez obaw - ekstrakty z konopii obecne w kosmetykach nie zawieraj? w sobie substancji narkotycznych. Pozyskiwane s? bowiem z konopii siewnej. Ta przez d??ugi czas by??a wykorzystywana w innych produktach, zanim trafi??a do kosmetyków. Tworzono m.in. myd??a, lakiery i farby.

Niezwyk??y sk??ad oleju z konopii

Kluczowym sk??adnikiem stosowanego w kosmetykach oleju z konopii siewnej jest Kannabidiol (CBD). Jest to substancja chemiczna, która sk??ada si? prawie wy???cznie z nienasyconych kwasów t??uszczowych, których proporcje wynosz? 1:3, gdzie pierwsze to kwas omega-3, a drugi omega-6. Kannabidiol jest te?? bogaty w du??e ilo??ci witamin (A, B2, B3, B6, C, D i E) i minera??ów (wap??, magnez, ??elazo, siarka, cynk, fosfor), przeciwutleniaczy, aminokwasów i protein.

Jak dzia??a olej konopny?

Je??li masz skór? problematyczn?, Twoja cera jest t??usta i ma tendencj? do zmian tr?dzikowych, spodoba Ci si? formu??a oleju z konopii. Jest on w formie “suchego” olejku, który nie zostawia po sobie nieprzyjemnego, oleistego filmu. Ma w??a??ciwo??ci regeneruj?ce, antyoksydacyjne i antyseptyczne. Olej z konopii siewnej dzia??a równie?? na nasz? skór? silnie nawil??aj?co i antystarzeniowo (za spraw? kwasów t??uszczowych, które poprawiaj? elastyczno??? naskórka).

Kto i kiedy powinien stosowa? olej z konopii?

Osoby o przesuszonej skórze b?d? z pewno??ci? zadowolone z efektów u??ywania kosmetyków z olejem konopnym w sk??adzie. Olej z konopii jest do??? uniwersalny, poniewa?? osoby o t??ustej cerze tak??e mog? z niego korzysta? - reguluje on bowiem prac? gruczo??ów ??ojowych. Cenn? w??a??ciwo??ci? tego specyfiku jest te?? zmniejszenie widoczno??ci przebarwie??. Kosmetyków z konopii siewnej mo??na u??ywa? nie tylko do skóry twarzy, ale i do piel?gnacji w??osów i paznokci.

Najsilniejsze dzia??anie sk??adników zawartych w oleju konopnym otrzymamy, gdy b?dziemy u??ywali takiego, który jest t??oczony na zimno. Olej pozyskiwany w taki sposób nie traci bowiem tylu cennych sk??adników. Mo??na go spokojnie aplikowa? bezpo??rednio na skór?. Innym wyj??ciem s? te?? gotowe kosmetyki, które w swoim sk??adzie maj? ekstrakt z konopii siewnej.

Komentarze (0)

ZOSTAW KOMENTARZ