Artykuł

Kt??re suplementy i od??ywki warto stosowa??

Kt??re suplementy i od??ywki warto stosowa�??

Na rynku mamy bardzo bogaty wybór suplementów diety. Czy stosowanie ich wszystkich jest konieczne? Sprawd??, które rodzaje suplementów s? polecane dla ka??dy oraz, które z nich warto wybra?, by Twoje treningi dawa??y lepszy efekt.

Kreatyna - najskuteczniejszy suplement diety

Kreatyna jest uwa??ana za najskuteczniejszy suplement diety. Przyczynia si? ona do zwi?kszenia energii i wspomaga organizm podczas treningów si??owych, które mo??emy wówczas wykonywa? z wi?ksz? intensywno??ci?. Kreatyna poprawia syntez? bia??ek w organizmie i zwi?ksza obj?to??? komórek mi???niowych. Kreatyn? mo??emy odnale??? w ??ywno??ci, jednak nie jest to ??atwe zadanie. Wyst?puje ona jedynie w ??ladowych ilo??ciach, dlatego ci???ko dostarczy? jej odpowiedni? ilo??? do organizmu. Je??li ?wiczysz si??owo i zale??y Ci na widocznych efektach, powiniene?? umie??ci? ten suplement diety w swoim "jad??ospisie".

Bia??ko serwatkowe - w??a??ciwo??ci i korzy??ci

Najcz???ciej kupowanym suplementem na ??wiecie jest bia??ko serwatkowe. Od??ywka bia??kowa jest pe??nowarto??ciowym ??ród??em bia??ka, zawiera wszystkie niezb?dne aminokwasy i stanowi wspania??e uzupe??nienie diety. Sposób spo??ywania bia??ka jest zale??ny od indywidualnych potrzeb - w zale??no??ci od niedoboru bia??ka w diecie za??ywa si? je do posi??ku lub pomi?dzy posi??kami. Je??li w Twojej diecie znajduje si? odpowiednia ilo??? bia??ka, stosowanie od??ywki bia??kowej nie jest konieczne. Nale??y zachowa? umiar, dlatego nie mo??na przesadzi? z ilo??ci? tego mikrosk??adnika w organizmie. Osoba, która regularnie ?wiczy na si??owni, potrzebuje ok. 2-2.5 bia??ka na kilogram masy cia??a.

Niezb?dne witaminy i minera??y

Warto pami?ta?, ??e witaminy i minera??y s? niezb?dne do prawid??owego funkcjonowania organizmu. Osoby aktywne fizycznie powinny zwróci? na to szczególn? uwag?. Je??li prowadzisz aktywny styl ??ycia, Twój organizm ma wy??sze wymagania co do poda??y witamin i minera??ów, ni?? w przypadku osób preferuj?cych siedz?cy tryb. Ich niedobór mo??e przyczyni? si? do mniejszej wydajno??ci, a tak??e do spowolnienia wzrostu mi???ni. Ich g??ówn? funkcj? jest zwi?kszenie odporno??ci, poprawa stanu zdrowia, przyspieszenie regeneracji organizmu oraz zapobieganie skurczom mi???ni.

Kwasy t??uszczowe Omega-3

Kwasy t??uszczowe omega-3 przyspieszaj? metabolizm oraz stymuluj? proces termo-genez. Polega on na produkcji ciep??a, wykorzystuj?c nagromadzony t??uszcz. Regularne przyjmowanie kwasów t??uszczowych przyczynia si? do pozyskania wi?kszej ilo??ci cukrów z w?glowodanów, które spo??yli??my. Ponadto ten suplement diety pozwala przechowywa? je w komórkach w postaci glikogenu. Wspiera on równie?? kr???enie krwi i umo??liwia transport sk??adników od??ywczych. Dostarczanie kwasów Omega-3 w odpowiednich ilo??ciach mo??e przynie??? wiele korzy??ci podczas budowania masy cia??a lub redukcji tkanki t??uszczowej.

Komentarze (0)

ZOSTAW KOMENTARZ