Artykuł

Jak si? zmotywowa? do odchudzania?

Jak si�? zmotywowa�? do odchudzania?

Na drodze do szczup??ej sylwetki czeka nas wiele pokus. A to torcik na imieninach babci, a to trzeba zje??? czekolad?, bo PMS, albo zwyczajnie ci?gnie nas do czego?? s??odkiego i jak nie zjemy, to nie b?dziemy w stanie si? skoncentrowa?. Silna wola to ogromna moc. Jak j? w sobie wy?wiczy??

Psychologiczne aspekty odchudzania

Bardzo cz?sto, gdy mowa o odchudzaniu, daje si? rady dotycz?ce nawyków ??ywieniowych czy regularnej aktywno??ci fizycznej. A zupe??nie pomija si? kwestie psychiczne. Przecie?? ka??dy z nas nie raz do??wiadczy?? takiej sytuacji, kiedy po prostu ca??a motywacja musia??a ulec pokusie zjedzenia sobie np. batona, ??eby poprawi? sobie humor (a nie dlatego, ??e jeste??my g??odni). Odchudzanie to proces bardzo z??o??ony. Racj? maj? wszyscy trenerzy personalni, którzy powtarzaj? jak mantr?, ??e “wszystko zaczyna si? w g??owie”, “?wiczysz dla siebie, dla nikogo innego”. Dlatego w??a??nie samozaparcie w d???eniu do wymarzonej sylwetki nie mo??e ogranicza? si? tylko do ?wicze??, jedzenia zdrowych posi??ków. To powinno by? przede wszystkim zrozumienie swojego cia??a, s??uchanie go, a nie robienie treningu czy codzienne jedzenie owsianki za wszelk? cen?. To odbije si? na naszej psychice i z czasem b?dziemy czu? coraz mniejsz? motywacj? do odchudzania.

Jak si? nie da? zajadaniu smutków?

Zastanów si?, jak si? czujesz, zanim si?gniesz po s??odycz czy fast food, który ma poprawi? Ci humor? Smutek, brak akceptacji, niezadowolenie z siebie, brak poczucia bezpiecze??stwa, stres? Mamy bardzo szeroki wachlarz emocji, które potrzebujemy zaje??? czekolad?. Pierwszym krokiem do sukcesu w takiej sytuacji jest u??wiadomienie sobie tego, co w??a??nie ma miejsce - ??e si?gamy po ciasteczka z powodu gorszego stanu psychicznemu. Jedzenie nie pomaga duszy, a niestety jego konsekwencje zostaj? z nami na d??ugo.

M?dre odchudzanie w kilku (ma??ych) krokach

Ka??dy plan dzia??ania sk??ada si? z kilku mniejszych elementów. Tak samo powinno by? z planem odchudzania. Nie ma co porywa? si? z motyk? na s??o??ce. Perspektywa wej??cia po schodach na 15. pi?tro mo??e przera??a?. Ale gdy pomy??limy sobie “Wejd?? na 1. pi?tro. Ok, a teraz wejd?? na 2.”, to droga na szczyt wydaje si? znacznie prostsza. Tak samo jest z odchudzaniem. Wyznacz sobie ma??e cele, w które wzi?te w ca??o??? pozwol? Ci osi?gn?? wymarzon? sylwetk?. Postanów sobie, ??e np. przez pierwszy tydzie?? wysiadasz o 2 przystanki wcze??niej i spacerem przemierzasz reszt? drogi. W innym tygodniu wprowad?? zasad? niepodjadania mi?dzy posi??kami.

I nie zapomnij o docenianiu siebie samej. Robisz dobr? robot?, dajesz z siebie maksymalnie du??o, ile w danej sytuacji jeste?? w stanie. Nagradzaj si? za swoj? determinacj? w d???eniu do celu. To na pewno podbuduje Twoj? psychik? i umocni Twoja motywacj?.

Komentarze (0)

ZOSTAW KOMENTARZ