Artykuł

Jak nie marnowa? jedzenia?

Jak nie marnowa�? jedzenia?

Ile razy zdarzy??o Ci si? si?gn?? np. po ??mietan? do lodówki, a tam, pod wieczkiem czeka??o na Ciebie przykre, zielono-bia??e, w??ochate rozczarowanie zwane ple??ni?? Takie sytuacje s? nie tylko przykre, ale te?? zupe??nie nieekonomiczne. Dowiedz si? wi?c, jak czerpa? rado??? z przygotowywania posi??ków i nie wyrzuca? przy tym pieni?dzy w b??oto.

5 kroków do niemarnowania jedzenia:

1. Planuj posi??ki

Mo??e wydawa? si?, ??e to zajmuje du??o czasu. Przecie?? nie masz nawet kiedy obejrze? serialu, a tu raptem mia??by Ci doj??? jeszcze jeden obowi?zek? Uwierz, ??e jedno posiedzenie i wymy??lenie posi??ków na ca??y tydzie?? b?dzie Ci si? zwraca? po trochu ka??dego dnia. To jak wymy??lenie strategii dzia??ania w pracy - pó??niej ju?? wiesz, co masz robi? i nie rozprasza Ci? zastanawianie si? “co teraz zrobi??”. Wiedz?c, co dok??adnie b?dziesz je??? w nadchodz?cym tygodniu, w sklepie kupisz tylko to, co jest Ci potrzebne, a nie to, co “mo??e si? przyda?”.

2. Rób wi?ksze zakupy raz w tygodniu

Oczywi??cie z list? sporz?dzon? na podstawie planu posi??ków na ca??y tydzie??. Im rzadziej wystawiasz si? na pokusy, tym rzadziej im ulegasz. Ogranicz wi?c wizyty w sklepie do jednej na tydzie??. Wtedy kup wszystko, co b?dzie Ci potrzebne na ca??y tydzie??. Takie rozwi?zanie to równie?? oszcz?dno??? czasu i pieni?dzy. W trakcie tygodnia mo??emy skupi? si? na wykonywaniu zada??, a nie jeszcze musie? si? do nich przygotowywa? (czyli chodzi? po zakupy i codziennie traci? czas w kolejkach do kas)

3. Zawsze miej pod r?k? produkty o d??ugim terminie przydatno??ci

Fasola, soczewica, kasza, makaron nie zepsuj? si? szybko. Mog? sta? miesi?cami w szafce (oczywi??cie surowe) i czeka? na “czarn? godzin?”, a?? si? przydadz? do Twojego obiadu. Tak samo z mro??onkami - je??li tylko starczy Ci miejsca w zamra??alniku, miej zawsze zapas mro??onych warzyw.

4. Rób przetwory

Nie tylko latem mo??na robi? przetwory. Wszelkiego rodzaju pasty warzywne mo??na robi? przez ca??y rok. Nie robi si? ich z surowych warzyw, tylko z takich poddanych ju?? obróbce termicznej. Dzi?ki takiemu wykorzystaniu produktów unikniesz sytuacji, w której samotne warzywa le??? i cierpliwie czekaj?, a?? w ko??cu sobie o nich przypomnisz, tymczasem gnij?c. Mo??esz zrobi? np. marynowan? papryk?, cukini? albo zup? broku??ow?, któr? zamrozisz sobie na “czarn? godzin?”. Jest tyle mo??liwo??ci na ocalenie warzyw od bezsensownego zmarnowania. Próbuj po kolei!

5. Kupuj brzydkie warzywa i owoce

?adne, j?drne i kszta??tne warzywa i owoce wybieramy odruchowo. Nie ma co si? oszukiwa?. Wygl?daj? po prostu jak obietnica smacznego posi??ku. Ale przecie?? wygl?d to nie wszystko, wa??ne jest to, co ma si? w ??rodku. Inne produkty z tego dzia??u te?? s? dobre do jedzenia. Bardzo cz?sto ich wygl?d Quazimodo zawdzi?czaj? obiciom podczas transportu. I tak naprawd? nic takiego im nie jest. Je??li Ty ich nie we??miesz, zostan? wyrzucone na ??mietnik, bo po prostu mniej ??echc? nasze estetyczne zmys??y. Wybieraj?c takie warzywa i owoce, przyczyniasz si? do niemarnowania jedzenia na wi?ksz? skal? ni?? tylko zacisze Twojego domu.

Komentarze (0)

ZOSTAW KOMENTARZ