Artykuł

Dlaczego warto stosowa? kosmetyki naturalne?

Dlaczego warto stosowa�? kosmetyki naturalne?

Boom na kosmetyki naturalne nie przemija. Coraz wi?cej pojawia si? ich na drogeryjnych pó??kach, a do tego w wi?kszych miastach jak grzyby po deszczu wyrastaj? specjalne sklepy im dedykowane. Czy wiecie, dlaczego warto si? nimi zainteresowa??

Mniejsza szkodliwo???

Naturalne kosmetyki charakteryzuj? si? przede wszystkim tym, ??e nie zawieraj? chemicznych sk??adników. A takie bardzo cz?sto wysuszaj? nasz? skór? oraz mog? j? zapycha?. To szczególnie niepo???dane w przypadku cer tr?dzikowych - zapychanie porów b?dzie powodowa??o wysyp niedoskona??o??ci u osób z takimi sk??onno??ciami.

Takie negatywne dzia??anie wykazuj? w??a??nie parabeny, oleje mineralne czy glikole, których pe??no w sk??adach zwyk??ych kosmetyków.

Dobre rozwi?zanie dla alergików

Pomimo, ??e naturalne sk??adniki te?? mog? uczuli?, to prawdopodobie??stwo ich szkodliwo??ci dla alergików jest mniejsze. To za spraw? faktu, ??e to chemia niszczy barier? ochronn? naszej skóry, wobec czego ??atwiej powstaj? na niej wysypki i zaczerwienienia. Staje si? po prostu nadmiernie uwra??liwiona. Naturalne sk??adniki nie wykazuj? takich efektów, a je??eli wiemy, ??e dany naturalny sk??adnik nas uczula - mo??emy go po prostu unika?.

Ekologiczne opakowania

Naturalne kosmetyki to nie tylko troska o nasz? cer? i zdrowie, ale i o sprawy wi?ksze. Takie kosmetyki bowiem zazwyczaj s? sprzedawane w opakowaniach z recyklingu albo z naturalnych materia??ów. Dzi?ki temu jako konsumenci nie przyczyniamy si? do jeszcze wi?kszego za??miecania naszej planety. A poza tym, naturalne kosmetyki nie powinny by? równie?? testowane na zwierz?tach, co oznacza kolejny plus od ka??dej mi??o??niczki natury.

Kosmetyki uniwersalne

Czy wiedzieli??cie, ??e kosmetyki naturalne s? cz?sto oznaczane jako “unisex”, wobec czego ca??a rodzina mo??e z powodzeniem u??ywa? jednego myd??a, szamponu czy ??elu pod pryszni? Poza tym, o ich uniwersalno??ci ??wiadczy te?? to, ??e jeden kosmetyk mo??e mie? wiele zastosowa??. Dzi?ki temu ograniczamy nieustanne wydawanie pieni?dzy na du??o ró??nych, niepotrzebnych nam kosmetyków.

Komentarze (0)

ZOSTAW KOMENTARZ