Artykuł

Czystek - w??a??ciwo??ci lecznicze i zastosowanie

Czystek - w??a??ciwo??ci lecznicze i zastosowanie

Czystek znalaz?? zastosowanie w medycynie naturalnej, cho? opinie dotycz?ce jego w??a??ciwo??ci zdrowotnych s? podzielone. Herbata z czystka jest skuteczna w walce z wieloma chorobami i ma dobroczynny wp??yw na zdrowie. Poznaj w??a??ciwo??ci lecznicze tego zio??a i jego zastosowanie.

Czystek - w??a??ciwo??ci zdrowotne

Czystek charakteryzuje si? wysok? zawarto??ci? polifenoli, czyli silnych przeciwutleniaczy. Hamuje powstawanie stanów zapalnych w organizmie, dodaje energii i wzmacnia. Wspiera funkcjonowanie uk??adu odporno??ciowego i dzia??a antyalergicznie. Ponadto ochrania naczynia krwiono??ne oraz hamuje utlenianie si? "z??ego" cholesterolu LDL, co pozwala zapobiega? tworzeniu si? blaszek mia??d??ycowych. Dodatkowo ma w??a??ciwo??ci antyoksydacyjne, które mog? si? przyczyni? do powstania wielu chorób, w tym równie?? nowotworów.

Czystek - w??a??ciwo??ci antybakteryjne i przeciwwirusowe

Greccy naukowcy przeprowadzili badania i wykazali, ??e olejek eteryczny, który pozyskuje si? z li??ci czystka krete??skiego, wykazuje w??a??ciwo??ci przeciwbakteryjne (na bakterie Gram-dodatnie oraz Gram-ujemne). Naukowcy z Portugalii odkryli, ??e ekstrakt z czystka ladanowego wykazuje hamuj?cy wp??yw na bakterie Helicobacter pylori i Klebsiella pneumoniae oraz grzyba Candida tropicalis. Okazuje si?, ??e czystek ma tak??e hamuj?cy wp??yw wobec gronkowca z??ocistego. Naukowcy z Hiszpanii i Portugalii udowodnili, ??e czystek ladanowy ma równie?? w??a??ciwo??ci grzybobójcze.

Czystek a kleszcze i borelioza

Istnieje podejrzenie, ??e czystek mo??e odegra? wa??n? rol? w leczeniu boreliozy i stanowi? skuteczn? ochron? przed kleszczami. W Niemczech przeprowadzone zosta??o badanie, które mia??o na celu sprawdzenie, czy czystek ma wp??yw na bakteri? Borrelia burgdorferi. Z bada?? w laboratorium (in vitro) wynika, ??e olejek eteryczny czystka krete??skiego hamowa?? wzrost bakterii Borrelia burgdorferi - bakterii, która powoduje borelioz?.

Czystek jako suplement diety

Jak dot?d w??a??ciwo??ci czystka by??y badane g??ównie na zwierz?tach. Mimo ??e wyniki bada?? by??y zadowalaj?ce, nie jeste??my na ich podstawie jednoznacznie stwierdzi?, ??e czystek zwalczy borelioz? oraz inne choroby. Wci??? nie mamy ??adnych dowodów na to, ??e to popularne zio??o mo??e poradzi? sobie z nowotworem czy te?? zaka??eniem bakteryjnym. Nie mo??emy jeszcze odnie??? wyników tego badania do chorego cz??owieka. Na razie powinni??my traktowa? czystek jako suplement diety, który mo??e poprawi? nasze samopoczucie oraz wzmocni? organizm i jego funkcjonowanie.

Komentarze (0)

ZOSTAW KOMENTARZ