Artykuł

Czy suplementy diety dzia??aj??

Czy suplementy diety dzia??aj�??

Nie bez powodu mówi si? o tym, ??e dieta powinna si? opiera? na pe??nowarto??ciowych posi??kach. Takie, które s? jedynie zapychaczem, bez grama warto??ci od??ywczych nale??a??oby od razu wyrzuci? do kosza. W takiej sytuacji, “aby ratowa? nasze zdrowie” si?gamy po suplementy diety. Czy to dobrze?

Wiadomo, ??e dieta jest baz? dla naszego dobrego zdrowia. Z ??ywno??ci bowiem czerpiemy cenne mikroelementy, witaminy, minera??y. Jednak rzadko zdarza si?, aby sama dieta ca??kowicie spe??nia??a  zapotrzebowanie naszego organizmu na ró??ne sk??adniki. Dlatego w??a??nie stosujemy suplementy diety. Ale czy to aby na pewno dobre rozwi?zanie?

Suplement dobry na wszystko

W powszechnej ??wiadomo??ci witaminy maj? ugruntowan? pozycj? czego?? “dobrego”. Nie mo??na przecie?? przedawkowa? witamin. Przecie?? istnieje wiele chorób spowodowanych niedoborem witamin np. szkorbut (w przypadku witaminy C) czy beri-beri (witamina B1). Wspó??czesne badania naukowców dowiod??y jednak, ??e “od nadmiaru g??owa boli” - z ilo??ci? przyjmowanych witamin nie mo??na przesadza?. Cz?ste przyjmowanie witamin, suplementowanie ich mo??e mie? pozytywny wp??yw tylko na pewn? grup? osób - mo??e zmniejszy? ryzyko chorób serca, ale tylko np. cz???ci chorych na cukrzyc?. Innym witaminy w nadmiarze mog? wr?cz zaszkodzi?.

Suplementy diety w Polsce

Co drugi Polak suplementuje witaminy i mikroelementy. Prawie co trzeci Polak ch?tnie kupuje ??ywno??? sztucznie witaminizowan? i nie widzi w tym nic dziwnego czy niepokoj?cego. Wida? z tego, ??e do??? powszechnie uwa??amy przyjmowanie kolorowych pigu??ek suplementuj?cych za zdrowy nawyk. Nic bardziej mylnego. ??adne badania naukowe nie wykaza??y jednoznacznego dzia??ania witaminy C, która powszechnie dzia??a jak tarcza przeciw przezi?bieniom. Okazuje si?, ??e nie wiadomo do ko??ca, co takiego zawieraj? suplementy diety, jak dok??adnie dzia??aj? i czy w ogóle dzia??aj?? A mo??e wr?cz szkodz?? Kluczowe jest to, ??e suplementy nie s? lekami (a te musz? przej??? d??ugi i skomplikowany proces testów klinicznych). Z perspektywy prawa Unii Europejskiej, suplementy s? w??a??ciwie produktem spo??ywczym.

Mo??liwe, ??e osoby za??ywaj?ce du??e dawki witamin nie tylko nie s? zdrowsze, ale wr?cz cz???ciej umieraj?. Jest to wyj?tkowo niepokoj?ce, zwa??ywszy na spo??ycie preparatów witaminowych w niektórych grupach spo??ecznych – donosz? na ??amach tygodnika medycznego „Lancet” David Forman z University of Leeds i Douglas Altman z Cancer Research UK.

Które suplementy s? w?tpliwe?

Preparaty multiwitaminowe, witamina B6, kwas foliowy, ??elazo, magnez cynk i mied?? mog? zwi?ksza? ryzyko zgonu. Wr?cz to ryzyko podnosi??y. Szczególnie suplementy z ??elazem mog? przynosi? w?tpliwe skutki dla naszego zdrowia.

Wed??ug niektórych specjalistów preparaty os??onowe, których przyjmowanie zaleca si? podczas stosowania antykoncepcji ustnej, mog? w rzeczywisto??ci os??abia? jej dzia??anie. Niestety jak dot?d nie przeprowadzono rzetelnych bada?? w tej kwestii (sami producenci suplementów równie??).

Ryzykowne mog? te?? by? suplementy diety, bazuj?ce na soi, które rzekomo maj? zapobiega? skutkom ubocznym menopauzy. Absolutnie nie powinno si? ich  ???czy? z hormonaln? terapi? zast?pcz?. Okazuje si?, ??e ??le dobrane specyfiki mog? pot?gowa? ryzyko rozwoju wielu nowotworów.

Komentarze (2)

rom�???�??? (30.10.2018 13:42:02)

na b??l z?ba to tylko dentyst?????

ggg (30.10.2018 13:43:54)

a czy linka mo??na dac: oooo

ZOSTAW KOMENTARZ